Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 

Kính gửi: Quý Cổ đông

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 204 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung như sau:

* Thời gian: Vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 5 năm 2018.

* Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng 204 - Số 268C Trần Nguyên Hãn - Lê Chân - Hải Phòng.

Chương trình Đại hội:

1.

Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương án SXKD năm 2018.

2.

Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017

3.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

4.

Thông qua Nghị quyết Đại hội

Các vấn đề khác:

Căn cứ khoản 1, Điều 23 - Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty:

- Các cổ đông sở hữu 0,5% vốn điều lệ trở lên, tương đương 14.000 cổ phần (tức giá trị 140.000.000đồng) mới đủ điều kiện tham dự Đại hội.

- Trường hợp các cổ đông không đủ số cổ phần theo quy định để tham dự Đại hội, tự nhóm lại và cử đại diện tham dự Đại hội; Cổ đông đương nhiên ủy quyền cho người khác tham dự đại hội thì người được cử đại diện, người được ủy quyền tham dự đại hội phải có giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm), CMND/CCCD/Hộ chiếu và đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước ngày 17/5/2018.

Ban tổ chức đón tiếp cổ đông từ 09 giờ 00 phút ngày 18/5/2018 tại địa điểm trên.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Địa chỉ liên hệ: Ông Hà Quang Xuân - Trưởng phòng TCHC Công ty, điện thoại 0912 234 297 - 0225 3782 457.

 

 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Đã ký

Lê Văn Thành

 Ghi chú: Mẫu ủy quyền tải tại đây