Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 204

Địa chỉ: Số 268c Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại: 031.3856563; Fax: 031.3857916

Website: www.bachdang204.com

Email: cjc204@vnn.vn/phongduan204@gmail.com

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

 

Kính gửi: Các Quý cổ đông

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 204 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với các nội dung như sau:

* Thời gian: Vào hồi 14 giờ 00 phút , ngày 19 tháng 5 năm 2014.

* Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng 204 - Số 268C Trần Nguyên Hãn - Lê Chân - Hải Phòng.

Chương trình Đại hội

1.

Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và phương án SXKD năm 2014.

2.

Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013

3.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

4.

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

5.

Thông qua Nghị quyết Đại hội

 

Các vấn đề khác:

Căn cứ khoản 1, Điều 23 - Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty:

- Các cổ đông sở hữu 0,5% vốn điều lệ trở lên, tương đương 7.000 cổ phần (tức giá trị 70.000.000đồng) mới đủ điều kiện tham dự Đại hội.

- Các cổ đông không đủ số cổ phần theo quy định, để tham dự Đại hội tự nhóm lại và cử đại diện tham dự Đại hội.

Người đại diện tham dự Đại hội phải được các cổ đông ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và đăng ký với ban tổ chức Đại hội trước ngày 15/5/2014.

Ban tổ chức đón tiếp cổ đông từ 13 giờ 30 phút ngày 19/5/2014 tại địa điểm trên.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Địa chỉ liên hệ: Ông Hà Quang Xuân - Trưởng phòng TCHC Công ty, điện thoại 0912 234 297 - 031 3782 457

 

 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Văn Thành

 

 

 

 

 

Mẫu giấy uỷ quyền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

GIẤY UỶ QUYỀN

Dự họp Đại hội đồng cổ đôngthường niên năm 2014

Công ty cổ phần Xây dựng 204

 

Chúng tôi những người ký tên dưới đây:

 

TT Họ và Tên  Số CMTND Ngày, nơi cấp Số cổ phần sở hữu Ký tên
           
           
           

     

Uỷ quyền cho ông (bà):                                                        CMND số:

cấp ngày                      do công an                                      , số cổ phần sở hữu:

Đại diện nhóm cổ đông có số cổ phần:

Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Xây dựng 204. Người đại diện có đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

                                                             Ngày          tháng       năm 2014

                                                                   NGƯỜI NHẬN UỶ QUYỀN

                                                                                               (Ký , ghi rõ họ tên)