Công ty CPXD 204 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Sáng ngày 18/5/2018, Công ty cổ phần Xây dựng 204 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham gia của 50 cổ đông sở hữu và các đại diện theo ủy quyền.

Ông Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐQT - phát biểu tại Đại hội

 

Trong năm 2017 bên cạnh những thuận lợi như nền kinh tế có sự ổn định, tăng trưởng cao hơn các năm trước, nhưng các doanh nghiệp xây lắp nói chung và công ty nói riêng cũng gặp rất nhiều khó khăn do tình hình thời tiết bất thường trong khi các hoạt động sản xuất chủ yếu là ngoài trời. Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty đã lỗ lực chỉ đạo cùng tập thể CBCNV thực hiện, hoàn thành các mục tiêu cơ bản của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 đề ra như đảm bảo việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông. Các chỉ tiêu chính trong sản xuất kinh doanh chính đều đạt kế hoạch; bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo các uyền lợi, chế độ đối với người lao động.

 

Ông Lê Văn Hiền - UVHĐQT, Giám đốc - thay mặt đoàn chủ tịch báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

 

Bà Nguyễn Thị Kim Lương - Trưởng ban kiểm soát - Báo cáo công tác kiểm soát

Trên cơ sở những phân tích những thuận lợi và khó khăn, Công ty đã xây dựng và đề ra các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018: Tập trung vào sản xuất xây lắp, tiếp tục khai thác thị trường truyền thống, tập trung vào các dự án có vốn đầu tư nước ngoài; bên cạnh đó phát triển kinh doanh bê tông tươi để khai thác năng lực hiện có của thiết bị. Tăng cường các mặt quản lý khác; Đầu tư về sản xuất kinh doanh phù hợp với năng lực hiện có.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng với sự nhất trí cao như: Báo cáo kết quả SXKD năm 2017; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và cổ tức năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018; Nghị quyết Đại hội. 

Đại hội biểu quyết với sự nhất trí cao