Công ty CP Xây dựng 204 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Sáng ngày 26/4/2019, Công ty cổ phần Xây dựng 204 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham gia của 50 cổ đông và đại diện theo ủy quyền.

Ông Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐQT - Phát biểu tại Đại hội

Trong năm 2018 bên cạnh những thuận lợi như nền kinh tế có sự ổn định, tăng trưởng cao hơn các năm trước, nhưng các doanh nghiệp xây lắp nói chung và công ty nói riêng cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty đã có nhiều giải pháp trong tinh giản bộ máy, tìm kiếm việc làm… tuy nhiên chưa hoàn thành mục tiêu cơ bản của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 đề ra. Tuy nhiên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo các quyền lợi, chế độ đối với người lao động.

 

Ông Lê Văn Hiền - UVHĐQT, Giám đốc - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018

và kế hoạch SXKD năm 2019

 

 Bà Nguyễn Thị Kim Lương - Trưởng ban kiểm soát - Báo cáo công tác kiểm soát

Trên cơ sở những phân tích những thuận lợi và khó khăn, Công ty đã xây dựng và đề ra các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019: Tập trung vào sản xuất xây lắp, tiếp tục khai thác thị trường truyền thống, tập trung vào các dự án có vốn đầu tư nước ngoài; bên cạnh đó phát triển kinh doanh bê tông tươi để khai thác năng lực hiện có của thiết bị. Tăng cường các mặt quản lý; Đầu tư về sản xuất kinh doanh phù hợp với năng lực hiện có.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng với sự nhất trí cao như: Báo cáo kết quả SXKD năm 2018; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019; Sửa đổi một số điều của Điều lệ tổ chức hạt động của Công ty, Giảm 50% vốn điều lệ của Công ty.

 

Đại hội biểu quyết với sự nhất trí cao