Thông báo thay đổi giờ làm việc

Đề phù hợp với thới tiết mùa hè. Công ty quy định giờ làm việc tại cơ quan Công ty kể từ ngày 05/5/2014 như sau:

* Buổi sáng: Từ 07h00 đến 11h00

* Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h30

Vậy, Công ty thông báo để các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty biết và thực hiện./.