Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2020

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Tết dương lịch năm 2020


Kính gửi: CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC, TRƯỞNG PHÒNG BAN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY

Căn cứ vào quy định của Bộ Luật Lao động về thời gian nghỉ Tết dương lịch và tình hình thực tế của Công ty trong việc tổ chức thi công các công trình. Công ty thông báo thời gian nghỉ Tết dương lịch năm 2020 và bố trí sắp xếp CBCNV nghỉ làm việc ngày Tết dương lịch như sau:

1. Thời gian nghỉ Tết dương lịch: Tết dương lịch CBCNV được nghỉ 01 ngày, vào ngày 01/01/2020 (Thứ Tư)

2. Đối với CBNV các phòng ban Công ty: Thời gian nghỉ Tết dương lịch thực hiện theo lịch trên; riêng lực lượng bảo vệ cơ quan Công ty, khu Xưởng mộc và khu nhà kho tại An Hồng vẫn làm việc bình thường.

3. Đối với các Ban điều hành dự án, Xí nghiệp và Đội công trình: Căn cứ vào yêu cầu tiến độ của dự án, công trình, Giám đốc các Ban điều hành dự án, Xí nghiệp và phụ trách các đơn vị thi công bố trí CBCN, người lao động làm việc bình thường, song phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị thi công. Đối với những dự án, công trình không bố trí CBCN làm việc trong những ngày nghỉ lễ, Phụ trách các đơn vị phải phân công cán bộ kỹ thuật trực tại hiện trường, đồng thời bố trí bảo vệ trực ca 24h/24h để bảo vệ tài sản và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực, địa bàn đơn vị thi công.

Về quyền lợi, chế độ của người lao động: Tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế, các đơn vị chăm lo cho CBCN, người lao động ngày Tết dương lịch.

Vậy, thông báo cho các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty biết, thực hiện./.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG 204

Giám đốc đã ký

Lê Văn Hiền