Thông báo nghỉ ngày lễ 30/4 và 01/5/2020

THÔNG BÁO

V/v nghỉ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5

 

   Kính gửi:

- Các Ông, Bà Phó giám đốc Công ty

- Các Trưởng phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty

 

Căn cứ quy định của Bộ Luật Lao động về thời gian nghỉ ngày Chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5 và tình hình thực tế của Công ty trong việc tổ chức thi công các công trình.

Công ty thông báo thời gian và bố trí sắp xếp CBCNV nghỉ làm việc các ngày lễ như sau:

1. Thời gian nghỉ các ngày lễ: Ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 được nghỉ 02 ngày (Thứ Năm và thứ Sáu).

2. Đối với CBNV các phòng ban Công ty: Thời gian nghỉ lễ thực hiện theo lịch trên (Tùy theo khối lượng công việc thực tế của các phòng ban, Trưởng các phòng ban bố trí, sắp xếp công việc cho phù hợp để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty). Riêng lực lượng bảo vệ cơ quan Công ty làm việc bình thường trong ngày lễ.

3. Đối với các Đơn vị trực thuộc: Căn cứ vào yêu cầu tiến độ của công trình, phụ trách các đơn vị thi công bố trí CBCN, người lao động làm việc bình thường, đồng thời phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị thi công, cũng như việc phòng chống dịch Covid - 19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

4. Về quyền lợi, chế độ của người lao động: Tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế, các đơn vị chăm lo cho CBCN, người lao động nhân ngày lễ.

5. Về công tác an ninh, trật tự: Trong ngày nghỉ lễ, lực lượng bảo vệ cơ quan Công ty và các đơn vị phải bố trí đủ số người quy định trong ca trực và thời gian trực ca để đảm bảo an ninh, trật tự; đồng thời thường xuyên kiểm tra, theo dõi những biến động về an ninh trật tự có thể xảy ra trong khu vực để báo cáo kịp thời với Ban Lãnh đạo đơn vị và Cảnh sát khu vực để có hướng xử lý.

Vậy, Công ty thông báo để các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty biết và thực hiện./.

 

 CÔNG TY CP XÂY DỰNG 204

 Giám đốc 

đã ký

Lê Văn Hiền