Sơ đồ tổ chức


1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch: Lê Văn Thành
Ủy viên Lê Văn Hiền
  Bùi Quang Tuyến
  Phạm Thị Ánh Hằng
  Nghiêm Trọng Tiệp

 
2. BAN GIÁM ĐỐC

 

Giám đốc:

Lê Văn Hiền
 Phó giám đốc: Bùi Quang Tuyến
  Phạm Thị Ánh Hằng
Kế toán trưởng Nghiêm Trọng Tiệp
3. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban:

Nguyễn Thị Kim Lương

Ủy Viên:

Hà Quang Xuân
  Đặng Thị Tâm


4. CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

 
Phòng Kinh tế Thị trường - Trưởng phòng: Nguyễn Đức Thiện
Phòng Kế hoạch Đầu tư - Trưởng phòng: Lê Mạnh Cường
Phòng Tổ chức Hành chính - Trưởng phòng: Hà Quang Xuân
Phòng Tài chính - Kế toán - Trưởng phòng: Nghiêm Trọng Tiệp

 

5. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 
Chi nhánh Quảng Ninh Lê Văn Hiền - Giám đốc
Chi nhánh Hà Nội Lã Văn Minh - Giám đốc
Xí nghiệp Xây dựng số 1 Trần Đình Khoa - Giám đốc
Xí nghiệp Xây dựng số 2 Hoàng Văn Gia - Giám đốc
Xí nghiệp Xây dựng số 3 Vũ Nhật Tảo - Giám đốc
Xí nghiệp Xây dựng số 4 Lê Bá Phong - Giám đốc
Xí nghiệp Xây dựng số 5 Nguyễn Văn Duân - Giám đốc
Xí nghiệp Xây dựng số 6 Nguyễn Văn Lương - Giám đốc
Xí nghiệp Xây dựng số 7 Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc
Xí nghiệp Xây dựng số 8 Lê Đông - Giám đốc
Xí nghiệp Xây dựng số 9 Đoàn Đình Toản - Giám đốc
Xí nghiệp Xây dựng số 10 Nguyễn Cơ Thạch - Giám đốc
Xí nghiệp Bê tông Phạm Quang Chiến - Giám đốc
Xí nghiệp Kinh doanh thiết bị Vũ Trọng Triệu - Giám đốc
Xưởng GCLD Kết cấu thép Đoàn Văn Phách - Phụ trách
Đội Xây dựng Lê Huy Giáp - Đội trưởng