Phòng Tổ chức Hành chính


Hà Quang Xuân - Trưởng phòng TCHC

Tel: 031 3782 457 

Mobile:

Vũ Thành Trung - Phó phòng TCHC

Tel: 031 3782 457

Mobile:


 
Nguyễn Hữu Phước - Nhân viên  
Nguyễn Thị Hải Đường - Nhân viên  
Tăng Thị Phương - Nhân viên