Các phòng ban

Hà Quang Xuân - Trưởng phòng TCHC Tel: 031 3782 457  Mobile: Vũ Thành Trung - Phó phòng TCHC Tel: 031 3782 457 Mobile:   Nguyễn Hữu Phước - Nhân viên   Nguyễn Thị Hải Đường - Nhân viên   Tăng Thị Phương - Nhân viên        
Nội dung đang được cập nhật
Nội dung đang được cập nhật
Nội dung đang được cập nhật