Cung cấp bê tông thương phẩm tại dự án Núi Pháo Thái Nguyên

Cung cấp bê tông tại Dự án Núi Pháo, Thái Nguyên

 

Thiết bị Trạm bê tông

 

Trạm bê tông IMI 90m3/h - đầu tư năm 2011

Xe bơm bê tông 37m - đầu tư năm 2012

Xe vận chuyển bê tông 9m3 - đầu tư năm 2012

Trạm sản xuất bê tông ELBA 60m3/h