Dự án đầu tư cải tạo trụ sở Công ty CP Xây dựng 204