Hoàn thành các hạng mục còn lại để bàn giao công trình Trường LC Gateway HP